rakennushankkeiden mittaukset

inventointimittaus

linjasaneeraus

Linjasaneerauksen suunnittelun pohjaksi tarvitaan digitaalisessa muodossa olevat piirustukset rakennuksesta. Melko uusistakin rakennuksista on usein käytettävissä vain paperipiirustuksia tai niistä skannattuja pdf-kopioita, joita ei ole päivitetty piirtämisen jälkeen.

Mittaamme rakennuksen laserkeilaamalla ja laadimme aineistosta uuden sarjan dwg-muotoisia pohjapiirustuksia, joita voidaan käyttää suoraan jatkosuunnittelun pohjana. Samalla taloyhtiö saa piirustuksensa päivitetyksi sähköiseen muotoon kaikkia tulevia hankkkeita varten.

ullakkorakentaminen

Vanhojen rakennusten ullakoista ei tavallisesti ole mitään luotettavia piirustuksia, joita voitaisiin käyttää ullakkorakentamisprojektin suunnitteluun. Tyypillisesti ullakolta löytyy monimuotoisia hormeja ja dokumentoimattomia teknisiä rakenteita. Rakennuslupasyistä myös alkuperäinen vesikaton muoto ja julkisivun yläosat on kartoitettava.

Mittaamme ullakoita laserkeilaamalla sisä- ja ulkopuolelta ennen hankkeen aloitusta ja laadimme tarpeen mukaisen sarjan pohja- ja leikkauspiirustuksia suunnittelun pohjaksi. Joskus tehdään vielä toinen mittauskierros kevyiden rakenteiden purun ja vanhan yläpohjan avaamisen jälkeen, jolloin suunnittelun kannalta kiinnostavat piirteet saadaan täydennetyksi piirustuksiin.

Teemme myös pelkkää laserkeilausta rakennusprojektien tarpeisiin. Silloin toimitamme rekisteröidyn ja georeferoidun pistepilviaineiston suunnittelijalle mallinnettavaksi tai käytettäväksi suoraan suunnittelun pohjana.

pinta-alamittaukset

Teemme pinta-alojen tarkistusmittauksia valmistumassa olevista kohteista.
Mittauksilla varmistetaan, että yhtiöjärjestykseen saadaan oikeat huoneistoalat ja löydetään mahdolliset rakennusaikana tulleet poikkeamat alkuperäisistä suunnitelmista.

Mittaus tehdään laserkeilaimilla, joilla saadaan myös vinokatot, epäsäännölliset muodot ja tasoerot luotettavasti esiin.
Mittaustuloksista laaditaan yksityiskohtainen raportti piirustuksineen.

Tilaukset ja tiedustelut puhelimitse 050 431 3313

tarjouspyyntö tai muu kysely